Política de privacitat

La visita al Portal d’Internet de l’Ajuntament de Vilafranca s’efectua, inicialment, de forma anònima.

Solament per a poder accedir a algun dels serveis de la web que disposen de gestió o tràmit específic, els usuaris i les usuàries hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei que han sol·licitat.

Aquestes dades s’incorporaran a les activitats corresponents de tractament de l’Ajuntament de Vilafranca i seran tractades amb la finalitat específica de cada tractament, de conformitat, principalment, amb la regulació establida pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).

El Portal del qual és titular l’Ajuntament de Vilafranca conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a la de l’Ajuntament de Vilafranca. En accedir a aquests llocs web vostè pot decidir si accepta les seues polítiques de privacitat i de galetes. Amb caràcter general, si navega per internet vostè pot acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA SALVAGUARDA DE LA PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

A continuació, l’Ajuntament de Vilafranca informa, de manera general, sobre la salvaguarda de la privacitat i de la protecció de les dades de caràcter personal aplicada a les activitats de tractament que efectua en el Portal mateix, així com per altres mitjans:

Qui és el Responsable del tractament de les seues dades personals?

L’ Ajuntament de Vilafranca és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament, el qual està assessorat i supervisat pel nostre Delegat/a de Protecció de Dades dpd@dipcas.es.

Per a què tractem les seues dades personals?

Les dades que se’ns faciliten, així com qualssevol altres generades durant el desenvolupament de la relació amb la persona ciutadana/interessada, les podem tractar per a diferents finalitats en funció dels serveis públics que siguen objecte de prestació i, en tot cas, per a mantindre el contacte i la comunicació amb aquesta i gestionar la prestació dels serveis demandats /o prestats per l’Ajuntament de Vilafranca. 

Si és el cas, es poden iniciar finalitats més explícites i concretes en les clàusules informatives incorporades en cadascun dels mitjans de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

En tot cas, pot consultar el registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal que efectua l’Ajuntament de Vilafranca, publicat en la nostra Seu Electrònica, a fi d’assabentar-se dels usos o finalitats concrets de cada tractament de dades personals.

Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seues dades personals? És a dir què fonamenta o habilita el que puguem tractar les seues dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les seues dades pot ser diversa: (i) normalment, en el sector públic, la legitimació resideix en la necessitat de compliment d’una obligació legal, d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de les competències o poders públics atorgats a l’ Ajuntament de Vilafranca; (ii) i, si és el cas, l’execució d’un contracte del qual vostè siga part, en condició de contractista o adjudicatari, com el consentiment que, si és el cas, puga haver-se requerit per al tractament de les seues dades personals.

En tot cas, pot consultar el registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal que efectua l’Ajuntament de Vilafranca, publicat en la nostra Seu Electrònica, a fi d’assabentar-se dels usos o finalitats concrets de cada tractament de dades personals.

L’aportació de les dades que sol·licitem és obligatòria, perquè són imprescindibles per a atendre la seua petició o prestar els nostres serveis; si no ens les facilita, no podrem dur-la a terme o prestar-los.

En cas que el tractament es base en el seu consentiment, el mateix s’entendrà atorgat de manera inequívoca, considerant-se aquesta aportació un acte afirmatiu clar per part seua, que manifesta aquest consentiment.

En cas que comunique dades personals d’altres persones físiques, ha de respectar la seua privacitat. Només el seu titular pot autoritzar el tractament de les seues dades personals. Vostè estarà legitimat a tractar les dades personals d’altres persones físiques, en cas que actue en qualitat de representant legal o voluntari o, en cas que, en coneixement d’aquestes, es transmeten per a la denúncia o reivindicació de drets enfront d’aquesta.

La publicació de dades de tercers sense el seu consentiment pot infringir, a més de la normativa sobre protecció de dades, la relativa al dret a l’honor, a la intimitat o a la pròpia imatge de dites terceres.

Per quant temps conservem les seues dades personals?

En general, les dades personals que se’ns faciliten les conservarem per a mantindre un historial d’atenció i gestionar els nostres serveis de manera eficient i la persona interessada no sol·licite la seua supressió. Fins i tot si se’n sol·licita la supressió, es mantindran bloquejats durant el temps necessari, i es limitarà el seu tractament, únicament per a algun d’aquests supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus al fet que estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per part nostra i/o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona ciutadana/interessada.

En tot cas, pot consultar el registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal que efectua l’Ajuntament de Vilafranca, publicat en la nostra Seu Electrònica, a fi d’assabentar-se dels usos o finalitats concrets de cada tractament de dades personals.

Qui poden ser cessionaris o destinataris de les seues dades personals?

Les dades que ens proporciona podran ser cedides o comunicades a entitats, públiques o privades, a les quals fora obligatori o necessari la transmissió per a la consecució de les finalitats determinades i legítimes.

En tot cas, pot consultar el registre d’activitats de tractament de dades de caràcter personal que efectua l’Ajuntament de Vilafranca, publicat en la nostra Seu Electrònica, a fi d’assabentar-se dels usos o finalitats concrets de cada tractament de dades personals.

Seguretat de les dades personals.

De conformitat amb la Disposició Addicional Primera de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, adoptades per l’Ajuntament de Vilafranca i destinades per a salvaguardar la confidencialitat i protecció de les dades personals, les quals evitaran la seua pèrdua, alteració o accés no autoritzat, són les establides en l’Annex II del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica (ENS).

Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

Vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o, si és el cas, oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en l’Ajuntament de Vilafranca, Avinguda Llosar, nº 26. En l’escrit haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita que siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d’enviament postal, acompanyar-ho amb la fotocòpia del DNI o document d’identificació equivalent. En cas que actuara mitjançant un representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també un document que acredite la representació i el document d’identificació d’aquest. Així mateix, en cas que es considere vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant el nostre Delegat de Protecció de Dades (dpd@dipcas.es) o, si és el cas, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

A continuació, s’aporta més informació sobre l’exercici dels seus drets en protecció de dades:

 1. Quins són els meus drets?
 2. Qui pot exercitar aquests drets davant l’Ajuntament de Vilafranca
 3. Com i on puc exercitar aquests drets?
 4. Informació complementària
 1. Quins són els meus drets?
  La normativa de protecció de dades permet que puga exercir davant el responsable del tractament, l’Ajuntament de Vilafranca, els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió («dret a l’oblit»), limitació del tractament i de no ser objecte de decisions individualitzades, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de Protecció de dades, d’ara en avant «RGPD») i Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD):
  Dret d’accés
  Vostè té dret a conéixer:
  • Si estem tractant o no dades personals que el concerneixen.
  • L’origen de les seues dades, si no ens les va proporcionar vostè.
  • Les finalitats del tractament de les seues dades.
  • Les categories de dades de què es tracte.
  • Els destinataris o les categories de destinataris als quals es van comunicar o seran comunicades les dades personals.
  • Si és possible, el termini previst de conservació de les dades personals (o, si no és possible, els criteris utilitzats per a determinar aquest termini).
  • El dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control.
  • Si prenem decisions automatitzades —inclosa l’elaboració de perfils— en què s’usen les seues dades personals.
 2. Dret de rectificació
  Vostè té dret al fet que es rectifiquen les seues dades personals:
  • Completant-les, si aquestes estigueren incompletes.
  • Actualitzant-les o rectificant-les, si per qualsevol motiu ja no resultaren concordes a la realitat vigent o foren inexactes.
  • Mitjançant l’exercici del dret de rectificació, garantirem que totes les seues dades personals siguen precises i completes.
 3. Dret de supressió
  Vostè té dret al fet que se suprimisquen les seues dades personals quan es done alguna de les condicions següents:
  • Aquestes dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractads.
  • Vostè retire el consentiment en què basem el tractament de les seues dades i aquest no es puga emparar en una altra base de legitimació.
  • Vostè haja exercitat amb èxit el dret d’oposició al tractament de les seues dades.
  • Les dades personals hagen sigut tractades il·lícitament.
 4. Dret a la limitació del tractament
  Vostè tindrà dret a obtindre la limitació del tractament de les seues dades personals (és a dir, que les conservem sense utilitzar-les per a les finalitats previstes) sempre que es complisca alguna de les condicions següents:
  • Vostè sol·licite la rectificació de les seues dades personals, durant un termini que permeta a l’Ajuntament de Vilafranca com a responsable verificar l’exactitud d’aquestes.
  • El tractament siga il·lícit i vostè s’opose a la supressió de les dades personals, sol·licitant en el seu lloc la limitació del seu ús.
  • Vostè s’haja oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims de l’Ajuntament de Vilafranca prevalen sobre el seu dret.
 5. Dret d’oposició
  Vostè tindrà dret a sol·licitar-nos que deixem d’usar les seues dades personals, per exemple, quan crega que les dades personals que tenim sobre vostè puguen ser incorrectes o crega que ja no necessitem usar-les.
 6. Qui pot exercitar aquests drets davant l’Ayuntamiento de Vilafranca?
  Vostè en qualitat d’interessat o titular de les dades de caràcter personal, actuant en el seu propi nom i dret.
  A través d’una altra persona que actue, degudament acreditada, com a representant legal (ex.: quan els titulars de la pàtria potestat o tutela actuen en nom de persona menor de 14 anys o quan s’actua com a representant legal d’una persona amb diversitat funcional) o voluntari (persona que vostè lliure i voluntàriament haja atorgat poders de representació a aquest efecte).
 7. Com i on puc exercitar aquests drets?
  Presencial
  Pot presentar l’escrit a través del Registre d’Entrada o pot fer-nos arribar la seua sol·licitud mitjançant correu postal dirigit a l’Ajuntament de Vilafranca – Protecció de Dades: Avinguda Llosar, nº 26.
  Per internet
  Pot presentar l’escrit a través del Registre d’Entrada, de la Seu Electrònica, o a través del nostre Delegat/a de Protecció de Dades: dpd@dipcas.es.
  En tots dos casos, deurà:
  • Aportar les dades i informació suficients per a atendre la sol·licitud. A aquest efecte, podrà utilitzar els models de formulari dels quals posa a la seua disposició l’Agència Espanyola de Protecció de Dades https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos.
  • Signar l’imprés de manera manuscrita o, si és el cas, i es disposa de certificat digital reconegut, signar-lo electrònicament.
  • Adjuntar fotocòpia de DNI, Passaport, NIE o un altre document identificatiu equivalent. En cas d’actuar en representació d’un tercer, s’ha d’incloure també còpia del seu DNI o document d’identificació equivalent, així com el document acreditatiu de la representació de l’interessat.
  • Enviar el formulari i documents acreditatius de la seua identitat per qualsevol dels mitjans anteriorment esmentats.
 8. Informació complementària
  L’Ajuntament de Vilafranca analitzarà si la petició s’ajusta o no a dret. Comunicarà al peticionari la decisió adoptada, procedint en conseqüència: si és estimatòria, adoptarà les mesures oportunes segons el dret exercit; si és desestimatòria, indicarà el sistema de recursos previstos legalment. En cas que les sol·licituds siguen manifestament infundades o excessives (ex.: caràcter repetitiu) l’Ajuntament de Vilafranca podrà: (i) Cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats (ii) Negar-se a actuar.
  Per a més informació o aclariment sobre els seus drets en protecció de dades de caràcter personal pot dirigir-se al nostre Delegat/a de Protecció de Dades dpd@dipcas.es.

INFORMACIÓ PARTICULAR SOBRE EL CANAL DE DENÚNCIES

Amb la finalitat de donar compliment a la Llei 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, li informem que l’Ajuntament de Vilafranca posa a la seua disposició un canal de denúncies intern per als següents subjectes:

 • Empleats
 • Empleats públics
 • Voluntaris
 • Col·laboradors
 • Candidats en processos de selecció interns
 • Proveïdors i els seus empleats.
 • Qualsevol altre que s’incloga en l’art. 3 de l’esmentada Llei 2/2023.

Aquest canal permet la tramitació de denúncies o comunicacions de manera confidencial o anònima, per la qual cosa únicament es tractaran les seues dades personals si així ho desitja.

En cas que decidisca realitzar la denúncia de manera confidencial, les seues dades seran tractades per l’Ajuntament de Vilafranca amb l’objectiu de tramitar la seua reclamació o denúncia i dur a terme la instrucció i anàlisi d’aquesta.

Aquestes dades es conservaran fins a la finalització de la investigació pertinent, en compliment dels terminis de conservació determinats per la Llei 2/2023.

No es realitzaran transferències internacionals de dades amb les seues dades, ni se cediran a tercers diferents de les autoritats competents que hagen de conéixer el cas, quan s’evidencie la comissió d’un il·lícit penal o administratiu susceptible de ser comunicat.

En tot cas, vostè tindrà dret a exercitar els seus drets de protecció de dades que es detallen en la política de privacitat present, així com interposar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent en cas de considerar que no s’han atés correctament els mateixos.

Ajuntament de Vilafranca

Avinguda Llosar, nº 26

Tel: 964 44 10 04

email: info@ajuntamentdevilafranca.es

Seu Electrònica:https://vilafranca.sedelectronica.es/info.0

Delegat de Protecció de Dades: dpd@dipcas.es