SERVEIS SOCIALS

A Vilafranca els Serveis Socials estan gestionats per la Mancomunitat Comarcal Els Ports. Es tracta d’un sistema de protecció social dirigit a tota la població, amb atenció a cadascun dels municipis que conformen la Mancomunitat. Estan formats per un equip interdisciplinar que desenvolupa les següents funcions:

 1. Informació, orientació i prescripció sobre els drets de la ciutadania i els recursos socials existents:
  1. Renda Valenciana d’Inclusió
  2. Programes d’ocupació del temps d’oci per a persones majors
  3. Servei de teleajuda i/o teleassistència domiciliària
  4. Banc de material ortoprotèsic
  5. Servei de Menjar a casa

 1. Prevenció, detecció i anàlisi de les situacions de risc social, així com la seua intervenció
  1. Programa de detecció de possible situació de risc de desemparament en infància i adolescència
  2. Programa d’acompanyament social a persones que pateixen una malaltia mental crònica
  3. Programa d’acompanyament social a persones adolescents que presenten dificultats en la transició a la vida adulta
  4. Programa d’acompanyament a famílies en situació de dificultat per a garantir-se l’autonomia funcional i amb desajustos relacionals
  5. Accés al sistema de protecció a persones amb diversitat funcional

 1. Servei d’Ajuda a Domicili

De naturalesa preventiva i assistencial, per a donar suport a l’autonomia personal mitjançant cures personals i la realització, si escau, de tasques domèstiques, socials, sanitàries i educatives a la llar. La finalitat és facilitar la realització de les activitats bàsiques de la vida diària i les atencions que la família o la persona puga necessitar.

 1. Cooperació social, Acció Comunitària, Prevenció i Promoció social

Desenvolupament de programes adreçats a persones, famílies, grups i comunitats amb la finalitat de potenciar i desenvolupar recursos que augmenten les habilitats per a la resolució de conflictes. També tracta de detectar i prevenir les causes que motiven les dificultats, especialment familiars, educatives i d’inserció social i, alhora, disminuir l’aïllament relacional.

 1. Programa d’emergència social i ajudes econòmiques individuals

Prestacions econòmiques adreçades a aquelles persones i famílies amb manca de recursos econòmics suficients per a fer front a despeses derivades de l’atenció a les necessitats bàsiques, amb l’objectiu de prevenir una situació de risc greu d’exclusió social.

 1. Promoció de l’autonomia personal en situacions de dependència funcional

Desenvolupar el procediment regulat per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives amb finalitat d’accedir a la valoració del grau de dependència de les persones i l’accés al sistema públic de serveis i prestacions econòmiques.

Horari d’atenció a Vilafranca:
 • Dilluns, dimecres i divendres de 12h a 14h.

Contacte

 • Tel. 964 440 306 / 964 441 266
 • Mail. info@mancomunitatelsports.es

Ubicació

 • Edifici de la Mancomunitat Comarcal Els Ports
 • Carrer La Bassa, 12
 • 12150 Vilafranca