TRANSPORT ADAPTAT

És un recurs gratuït, destinat preferentment als veïns/es de Vilafranca que reunisquen els requisits per ser beneficiaris del servei. És un servei “porta a porta” que aproxima al màxim el mitjà de transport als punts de recollida (domicili de les persones usuàries) i de parada (destinació a la que acudeix), la qual cosa facilita l’accessibilitat i redueix les possibles barreres arquitectòniques i urbanístiques que puguen dificultar l’autonomia de les persones usuàries.

Podran sol·licitar aquest servei les persones empadronades a Vialfranca de qualsevol edat, que patisquen alguna discapacitat física, psíquica o dificultats de mobilitat, de forma contínua o temporal. Aquelles persones interessades poden formalitzar la sol·licitud a les oficines de l’Ajuntament o per telèfon al 964 441 004, amb un mínim de 48h d’antelació. Serà necessari un informe de salut que especifique el dia de la cita i justifique la dificultat de mobilitat.

Es recollirà a la persona a la porta del domicili i se la traslladarà al Centre de Salut de Vilafranca. Posteriorment se la recollirà al Centre de Salut i se la traslladarà al domicili.

Horari:

  • De dilluns a divendres de 8h a 15h

Contacte

  • Tel. 964 441 004
  • Mail. info@ajuntamentdevilafranca.es

Ubicació

  • Ajuntament de Vilafranca
  • Av. Llosar, 26
  • 12150 Vilafranca